Peter van der Gulden

Inzending Van Lanschot Kunstprijs 2017


Inzending Van Lanschot Kunstprijs 2017: The essence of understanding the meaning of wealth and welfare

The essence of understanding the meaning of wealth and welfare

print op dibond
1,25 m × 2,21 m × 4 mm

Motivatie:
Een bank die zich richt op behoud en opbouw van vermogen voor particuliere en institutionele klanten, die zegt te willen begrijpen wat welvaart en welzijn voor dergelijke klanten betekent, die om die reden jaarlijks een kunstwerk aankoopt, die de aankoopprocedure van dat kunstwerk een prijsvraag noemt, die aan die prijsvraag geen geldprijs verbindt maar het betalen van de vraagprijs (in het leven van minder vermogenden een gangbare procedure) presenteert als een genereus gebaar, die daarmee de kunst en de kunstenaar degradeert tot onbetaalde figuranten in een marketingcampagne van die bank: het zal lastig worden de huidige tijdgeest voor latere generaties beter vast te leggen dan Van Lanschot Bankiers zelf al deed.

P.s.: Ik heb over het geoffreerde bedrag 21% btw berekend, ervan uitgaand dat de belastingdienst inzendingen ziet als artwork ten behoeve van een reclamecampagne, niet als kunstvoorwerpen vallend onder het 6%-tarief.24 augustus 2017:

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw inzending naar de Van Lanschot Kunstprijs. Maar liefst 514 kunstenaars hebben dit jaar werken ingestuurd voor de Van Lanschot Kunstprijs 2017. Na het beoordelen van de inzendingen heeft de selectiecommissie echter een streng oordeel geveld: er worden dit jaar geen werken genomineerd voor deze prijs.

Om tien genomineerden te bepalen voor de publieksstemming, is de jury van de Van Lanschot Kunstprijs de afgelopen weken bezig geweest met het beoordelen van de inzendingen aan de hand van drie criteria die op een evenwichtige manier met elkaar in verhouding moeten zijn: visuele kracht, aansluiting met de tijdgeest van nu en originaliteit.

Na beoordeling van de werken moest de selectiecommissie voor het eerst sinds het oprichten van de Van Lanschot Kunstprijs mededelen dat geen van de werken in voldoende mate voldoet aan de vooraf gestelde criteria. De lat wordt hoog gelegd, ook omdat de winnaar wordt opgenomen in de collectie van Van Lanschot, tussen kunstenaars uit verleden en heden. Daarom worden de vooraf gestelde criteria streng toegepast. De selectiecommissie zag indrukwekkende werken, maar kwam tot de conclusie dat er geen kunstwerk bij was dat voldeed aan alle gestelde eisen van kwaliteit en toelichting waarom het werk binnen het thema past. Er wordt in 2018 extra aandacht besteed aan het geven van toelichting op de gestelde criteria.

Ik wil u graag hartelijk bedanken voor uw deelname en ik hoop dat u volgend jaar weer in de gelegenheid bent om deel te nemen.

Met vriendelijke groet,

Pieter Cool


28 augustus 2017:

Geachte heer Cool,

Bij deze reageer ik op uw mail waarin u aangeeft dat de Van Lanschot Kunstprijs 2017 geen winnaar zal kennen. Wat ik mis in deze reactie is een begin van een analyse: hoe komt het dat het niveau tegenviel? Ligt dit uws inziens aan de kunst anno 2017? Ligt het aan de deelnemers? Of ziet u een rol in de gevolgde procedure? In de samenstelling van de jury? In het imago van uw bank? Welke betekenis geeft u aan het feit dat u dit jaar geen Van Lanschot Kunstprijs kunt uitreiken? Uw afsluitende zin, waarin u belooft dat ‘in 2018 extra aandacht [zal worden] besteed aan het geven van toelichting op de gestelde criteria’, vind ik dienaangaande zeer onbevredigend.

Nu deze analyse ontbreekt, wekt u – in uw mail gericht aan de deelnemers maar ook in uw overige berichtgeving rondom de prijs – bedoeld of onbedoeld de indruk dat het te lage niveau primair te wijten is aan de deelnemende kunstenaars. Mocht de kunst u ter harte gaan, dan lijkt het mij fair dat u nú al aangeeft waarom er volgens u dit jaar geen of te weinig werken waren aangemeld waarin uw drie criteria – visuele kracht, aansluiting met de tijdgeest van nu en originaliteit – naar uw oordeel op een evenwichtige manier met elkaar in verhouding waren.

Ik zie uit naar uw reactie,

Hoogachtend,
Peter van der Gulden


28 augustus 2017:

Geachte heer van der Gulden,

Hartelijk dank voor uw reactie. Met deze reactie zeggen wij niets over de kwaliteit van het niveau van individuele kunstenaars. Wat we aangeven is dat er naar onze mening in totaliteit niet voldoende aan de opdracht is voldaan. Dat is het weergeven van de tijdsgeest met een kloppende beschrijving. Waarom dit zo is iets waarin we ons moeten verdiepen.

Met vriendelijke groet,

Pieter Cool
Sponsormanager | Marketing


28 augustus 2017:

Geachte heer Cool,

U maakt mij nieuwsgierig: hoe luidt de kloppende beschrijving van de tijdgeest?

met vriendelijke groet,
Peter van der Gulden


30 augustus 2017:

Geachte heer Cool,

Nog een tweede vraag: wat bedoelt u met de zin ‘wat we aangeven is dat er naar onze mening in totaliteit niet voldoende aan de opdracht is voldaan’? Dat niet álle inzendingen de moeite waard waren geloof ik onmiddellijk maar dat zal u ook niet verwacht hebben. Waren er werkelijk geen tien inzendingen bij die wel van voldoende niveau waren?

Ik zie uit naar uw antwoord.

met vriendelijke groet,
Peter van der Gulden


30 augustus 2017:

Geachte heer van der Gulden,

In de berichtgeving hebben wij niet geschreven dat er geen inzendingen van voldoende niveau waren. Wat we zeggen is dat we te weinig inzendingen hebben gehad die op een evenwichtige manier met elkaar in verhouding zijn. Visuele kracht, aansluiting met de tijdgeest van nu en originaliteit zijn de belangrijkste criteria hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Pieter Cool
Sponsormanager | Marketing


30 augustus 2017:

Geachte heer Cool,

Zojuist heb ik mijn inzending voor de Van Lanschot Kunstprijs 2017 op mijn website geplaatst. Gezien de aard van dit werk zie ik het besluit van de bank geen prijs toe te kennen en de correspondentie die daar op volgde als integraal onderdeel van mijn inzending. Deze correspondentie heb ik daarom bij de onschrijving van mijn ontwerp geplaatst. Mocht u tegen dat laatste bezwaar hebben, dan verwijder ik uw reacties per ommegaande.

met vriendelijke groet,
Peter van der Gulden